Установка  синтезу  аміаку  з  розробкою  водяного  конденсатора,  конденсаційної  колони  та  аміачного  випарника

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», на тему  «Установка  синтезу  аміаку  з  розробкою  водяного  конденсатора, конденсаційної  колони  та  аміачного  випарника»,  проведено  модернізацію установки  синтезу  аміаку,  за  рахунок  вдосконалення  конструкції  водяного конденсатора.  Проведена  модернізація  призвела  до  підвищення інтенсифікації  процесу  теплообміну  на  зовнішній  поверхні  теплообмінних труб.  Модернізація  полягала  в    створені  гвинтового  простору  в  середині апарата.

Технологічна схема синтезу аміаку

тех схема

В  дипломному  проекті  проведено  опис  технологічного  процесу синтезу  аміаку,  та  розроблено  такі  апарати:  водяний  конденсатор, конденсаційну  колону  та  аміачний  випарник.  Для  цих  апаратів  надані технічні  характеристики  та  проведено  розрахунки,  що  підтверджують
працездатність  та  надійність  конструкцій.

Випарник аміачний, складальне креслення

випар

Виконано  тепловий  та гідравлічний  розрахунок,  конструктивний  розрахунок  (визначено  товщину стінки  багатошарової  циліндричної  обичайки  та  еліптичного  днища, розраховано діаметри штуцерів, елементів кріплення та герметизації), також було  підібрано  відповідні  опори.  Розрахунки  на  міцність  виконані  згідно діючих  державних  та  галузевих  стандартів.

Колона конденсаційна, складальне креслення

колона

Розроблено  комп’ютерну програму для розрахунку товщини стінки циліндричної обичайки.
У повному обсязі розроблено рекомендації, щодо охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях, а також проведено аналіз щодо шкідливих і небезпечних факторів та їх попередження. В проекті наведено рекомендації щодо  монтажу  та  експлуатації  даних  апаратів.

Конденсатор водяний, складальне креслення

конд

Виконано  розділ  в  якому описано  технологію  та  проведено  розрахунки  технологічних  режимів виготовлення фланця і сконструйовано кондуктор для свердління отворів в ньому.

Розроблено  систему  автоматичного  контролю  та  регулювання  параметрів  системи,  з  метою  покращення  умов  надійного  та  зручного керування роботою установки.

Також, економічно обґрунтувано модернізацію фільтра магнітного в результаті  якого  визначено,  що  економічний  ефект  від  модернізації становить 328821 грн/рік.

Графічна  частина  проекту  включає  складальні  креслення технологічна  схема  установки  –  А1,  схема  автоматичного  керування  –  А1, складальні  креслення:  водяний  конденсатора  –  А0,  А2,  колона конденсаційна  –  А0,  випарник  аміачний  –  А0,А3,  кондуктор  з пневмоприводом – А1, фланець – А3.

До  складальних  креслень  складено  специфікації.  Креслення  та специфікації  виконані  за  допомогою  програми  «KOMPAS-3D  V15»,  та відповідають вимогам ЄСКД.

За результатами роботи подано заявку на одержання патенту України № u 2015 11750    МПК (2006.01) F28F 9/22 на корисну модель та отримано позитивне рішення щодо патенту України на корисну модель № u 2015 05842 МПК (2006.01) F28N 3/28, B01J 19/00. Опубліковано три тези доповідей на XV, XVI и XVII всеукраїнській науково-практичній конференції студентів,
аспірантів і молодих вчених.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *