ПРОЦЕС РЕГЕНЕРАЦІЇ РУЛОНОВАНИХ МЕМБРАННИХ МОДУЛІВ

Актуальність теми. В умовах погіршення стану водних ресурсів через антропогенний та техногенний тиск проблема забезпечення питною водою стає все гострішою і за прогнозами зростатиме.

Не менш проблематичним є забезпечення водою задовільної якості для технологічних потреб. Вирішення цієї проблеми неможливе без використання високоефективних технологій підготовки води. Одним з найбільш ефективних процесів підготовки є баромембранні процеси, в першу чергу зворотній осмос та нанофільтрація, які набули широкого поширення для підготовки води для побутових та технологічних потреб з використанням в якості сировини морської води, поверхневих солонуватих вод, підземних вод тощо.

1

 

Таке поширення обумовлене високою енергетичною ефективністю, високою якістю отримуваної води, простотою конструктивного оформлення та експлуатації. Однак повномасштабному впровадженню цих процесів перешкоджає ряд проблем, в першу чергу поляризаційні явища та забруднення поверхні мембран.

3

 

Методи попередньої підготовки сировини, модифікації властивостей мембран, оптимізації гідродинамічних умов в модулі дозволяють суттєво зменшити ступінь забруднення, але повністю проблему вирішити не здатні. Існуючі методи регенерації забруднених модулів в переважній більшості ґрунтуються на емпіричних даних та потребують значної кількості хімічних реагентів. Крім того мало уваги приділяється розгляду процесів, які протікають при регенерації, способам їх інтенсифікації, розробці методик розрахунку часу регенерації та продуктивності регенерованих мембранних модулів.

Отже, на основі вищесказаного можна стверджувати, що дослідження, спрямовані на встановлення закономірностей процесу регенерації забруднених мембранних модулів, є актуальними і мають велике економічне, екологічне і соціальне значення.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є встановлення закономірностей процесу регенерації поверхні мембранних модулів рулонованого типу, які використовуються для забезпечення якості питної води, та розроблення обладнання для його проведення.

Відповідно до мети сформульовані задачі дослідження:
– Сформулювати фізичну модель процесу осадів в стіснених умовах при регенерації відпрацьованих рулонованих мембранних модулів;

– Розробити математичну модель процесів масообміну в стіснених умовах при регенерації рулонованих мембранних модулів;

– Розробити методику експериментальних досліджень та створити експериментальні стенди для перевірки фізичної та математичної моделі процесу;

– Експериментально визначити вплив технологічних і конструктивних факторів на ефективність процесу відновлення функціональних властивостей рулонованих мембранних модулів;

– Провести узагальнення результатів теоретичних та експериментальних досліджень та сформулювати технологічні засади ефективної екологічно безпечної методики регенерації рулонованих мембранних модулів, що використовуються для
підготовки питної води;
– Розробити методику та алгоритм розрахунку часу регенерації
мембранних модулів та організація процесу на діючій установці.
Об’єкт дослідження – процес масообміну в при регенерації рулонованих
мембранних модулів.
Предмет дослідження – Кінетика процесу розчинення осадів в стіснених
умовах та технологічні параметри процесу розчинення.