Категорії Бакалаври

Модернізація сушарки установки збагачення кам’яного вугілля

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему «Модернізація сушарки установки збагачення кам’яного вугілля» розроблено барабанну сушарку для сушіння кам’яного вугілля.

Модернізація барабанної сушарки полягає в підвищенні ефективності процесу сушіння, за допомогою встановлення всередині барабана перфорованої повністю по всій довжині насадки, що дає змогу інтенсифікувати процес сушіння. Конструкцію модернізованої барабанної сушарки захищено патентом України на корисну модель №104122 U F26 B 11/00...

детальніше

Модернізація повітряного холодильника для очистки бензолу

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» розроблений повітряний холодильник для технологічної схеми очистки бензолу.

Робота включає розрахунково-пояснювальну записку яка містить: опис технологічної схеми очистки бензолу; технічну характеристику повітряного холодильника, вибір і описання конструкції апарата. Для обґрунтованого вибору конструкції проведений патентний пошук та порівняння обраної конструкції з аналогами...

детальніше

Модернізація конвективної сушарки установки збагачення марганцевої руди

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему «Модернізація конвективної сушарки установки збагачення марганцевої руди»  розроблено барабанну сушарку для сушіння марганцевої руди.

Технологічна схема

Практика3взвіт

У результаті виконання дипломного проекту було зроблено опис технологічного процесу, вибрано тип сушарки, обґрунтовано вибір конструкції апарата, порівняно основні показники розробленої та удосконаленої конструкції з аналогами, проведено патентне дослідження, яке підтверджує патентну чистоту конструкції, надано також рекомендації з охорони праці, проведено розрахунки, що п...

детальніше

Модернізація конденсатора парів метанолу блоку виділення метанолу

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» «Модернізація конденсатора парів метанолу блоку виділення метанолу» розроблено вертикальний кожухотрубнийконденсатор для кондесаії парів метанолу.

Модернізація полягає у тому, що на зовнішню поверхню труб конденсатора додатково встановлено парасольки які закріплено по всій довжині труби на відстані 500мм одна від одної. Це сприяє тому що товщина плівки конденсату не зростає вздовж труби, а плівка відривається від поверхні труби, що інтенсифікуєпроцес теплопередачі, дане технічне рішення захищено патентом України...

детальніше

Модернізація парогенератора установки виробництва етанової кислоти

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на тему: “Модернізація парогенератора установки виробництваетановоїкислоти”, розроблено горизонтальний парогенераторвідпарної колони для одержання етанової кислоти.

Для виконання поставлених завдач проведено огляд існуючих  конструкцій на основі якого зроблено обґрунтований вибір конструкції апарата, а саме горизонтальногопарогенератора з паровим простором та лінзовим компенсатором, наведено опис технологічної схеми отримання етанової кислоти, та технічну характеристику елементів парогенератора...

детальніше

Модернізація кожухотрубного теплообмінника установки виробництва етанової кислоти

У дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» «Модернізація кожухотрубного теплообмінника установки виробництва етанової кислоти» розроблено горизонтальний кожухотрубний теплообмінник для нагрівання суміші вода-етанова кислота.

Проведено модернізацію теплообмінника, що дозволило підвищіти коефіцієнт теплопередачі.

Технологічна схема

tekhskhema

Для виконання поставленого завдання проведені розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції, для обґрунтов...

детальніше

Модернізація випарного апарату виготовлення щавлевої кислоти

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», на тему «Модернізація випарного апарату вiддiленявиготовлення щавлевої кислоти» проведено модернізацію установки випарювання щавлевої кислоти за рахунок вдосконалення конструкції випарного апарату з низхідною плівкою рідини. Проведена модернізація призвела до підвищення інтенсифікації процесу.

Технологічна схема

Тех схема

В дипломному проекті проведено опис технологічного процесу випарювання щавлевої кислот...

детальніше

Модернізація апарата для упарювання післяспиртової барди

УДК 676.024.741

Модернізація апарата для упарювання післяспиртової барди: Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»/НТУУ «КПІ»; Керівник  В.Л. Дахненко – К., 2016. –  153 с.: іл. Викон. – Є.А. Телестаков – Бібліогр.: 101 с.

Технологічна схема

04упаривания послеспиртовой барды

Дипломний проект включає розрахунково-пояснювальну записку, що складається з вступу, восьми розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Загальний обсяг роботи становить 153 с. основного тексту, 26 рисунків, 7 таблиць і 4 додатка...

детальніше

Модернізація абсорбера для виробництва етилового спирту

УДК 663.53

Модернізація абсорбера виробництва етилового спирту: Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»/НТУУ «КПІ»; Керівник Я. Г.Двойнос –К., 2016. – 113 с.: Викон. – М.М. Манастирний – Бібліогр.: 79 с.

Пояснювальна записка складається із вступу, 8 розділів, висновків, переліку посилань із 24 найменувань. Загальний обсяг роботи становить 105 с. основного тексту, 20 рисунків, 9 таблиць і 4 додатків.

Технологічна схема

tech_chema

Метою проекту є моде...

детальніше

Модернізація ректифікаційної колони установки переробки диметилкетону

УДК 661.717.3

Дипломний проект бакалавра на тему «Модернізація ректифікаційної колони установки переробки диметилкетону»/НТУУ «КПІ»; Керівник А.Р. Степанюк. – К., 2016. – с 129.: іл. – Викон. Довгаль О.О. – Бібліогр.: с. 84.

Технологічна схема:

 Тех Схема

Пояснювальна записка складається зі вступу, восьми розділів, висновків і списку посилань з 19 найменувань. Загальний обсяг записки становить 129 сторінок основного тексту, 17 рисунків, 3 таблиць.

Складальне креслення ...

детальніше