Ініціативна тема “Процес сушіння дрібнодисперсної пасти діоксиду титану”

1 Підстава для проведення роботи

1.1 Підстава для проведення роботи – Нуковий план кафедри.
1.2 Термін виконання.
початок – 01 січня 2015 року.
закінчення – 31 грудня 2018 року.
1.3 Виконавець роботи: Інженерно-хімічний факультет НТУУ “КПІ”, кафедра машин та апара-тів хімічних і нафтопереробних виробництв.

2 Мета, призначення НДР та вихідні дані для проведення роботи

Пріоритетний напрям: Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток.

Інноваційні напрямки: Удосконалення хімічних технологій та обладнання. Високотехно-логічний розвиток хімічної технології і переробної промисловості: нові, високоефективні спосо-би сушіння дрібнодисперсної пасти діоксиду титану та інших хімічних і харчових продуктів.
2.1 Мета: дослідження закономірностей процесів сушіння дрібнодисперсної пасти діокси-ду титану при застосуванні техніки вихрового шару.
Призначення :розроблення високоефективного процесу одержання пігменту діоксиду ти-тану із заданими властивостями та обладнання для його здійснення.
Актуальність. У целюлозно-паперовій промисловості при виробництві високоякісного до-рогого паперу в якості наповнювача паперового полотна використовують діоксид титану TiO2. Також цей пігмент використовують у виробництві фарб та емалей, в металургії для виробництва титану, у харчовій промисловості (Е171 – барвник), фармацевтичній промисловості, як наповню-вач і барвник. У зв’язку з цим є значний попит ринку на пігмент діоксиду титану.
Процес сушіння даної пасти є найбільш енергоємний і лімітуючий процес в технології виробництва TiO2. Тому розробка нового високоефективного і енергоощадного обладнання для сушіння TiO2 є актуальною проблемою.

2.2 Наукова цінність
Наукова цінність роботи полягає у:
– розробленні фізичної та математичної моделей процесу сушіння дрібнодисперсної па-сти діоксиду титану;
– отриманні кінетичних залежностей сушіння та основних технологічних параметрів процесу: вологовмісту, температури та якісних характеристик діоксиду титану.

2.3 Основна науково – технічна ідея роботи
Науково-технічна ідея роботи полягає у: створенні ряду принципово нових установок для сушіння пастоподібних матеріалів, пігментів, харчових паст, білкових продуктів (наприклад, казеїн).

2.4 Вихідні дані: результати попередніх досліджень, наведених в роботах «Процес сушін-ня наповнювача паперового полотна – діоксину титану» та «Процес сушіння пасти діоксину ти-тану в сушильній установці із псевдозрідженим шаром та інертними тілами», де приведені насту-пні параметри:
– годинна продуктивність по висушеному продукту, кг/год;
– якісні показники до висушених продуктів (вологість, сухість, білизна, міцність, однорід-ність);
– дисперсний склад пігментів, порошків, паст.