Модернізація флотатора паперового волокна

УДК 661.185.

Модернізація флотатора паперового волокна: Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» /НТУУ «КПІ»; Керівник С.В. Зайцев. – К., 2016. – 125 с.: іл. Викон. – В.В. Косенко – Бібліогр.: 75с. Дипломний проект включає розрахунково-пояснювальну записку, що складається з вступу, 8 розділів, висновка та переліку посилань. Загальний обсяг роботи становить 74 с. основного тексту, 14 рисунків, 6 таблиць і 3 додатків.

Технологічна схема

ТЕХСХЕМА

Метою проекту є проектування і розробка конструкції флотаційної установки, яка призначена для очистки стічних вод. Поставлена мета досягається додаванням додаткового водо-повітряного донасичувача, виконанні необхідних розрахунків, що підтверджують працездатність та надійність конструкції. На основі отриманих результатів надано висновки. Наведено список використаної літератури.

Флотатор, загальний вигляд

флотатор общий вид

Розрахунково-пояснювальна записка містить опис призначення та область застосування, опис технологічного процесу, розглянуто існуючі конструкції флотаційної установки, обґрунтувати вибір конструкції проаналізовано в порівнянні з кращими вітчизняними та світовими аналогами, проведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції: розрахунок елементів конструкції на міцність та жорсткість, розрахунок підшипників, розроблено рекомендації до монтажу та експлуатації флотаційної установки, виконані розрахунки, які підтверджують доцільність проведення робіт по вдосконаленню флотаційної установки.

Ковш

ковш

Проведено аналіз відповідності апарату до вимог охорони праці, викладено основні вимоги безпечної експлуатації апарата. Графічна частина проекту включає сім креслень загальним форматом 4,75×А1: складальне креслення флотаційної установки, відділення підготовки води, опори, ковша, центральної підшипникової опори, ролик упорний ковша, вузол подачі водоповітряної суміші.