МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІНІЇ ПЕРЕРОБКИ НАДСМОЛЬНОЇ ВОДИ

УДК 665.63 (075.8)

студент Низовець І.В., к.т.н., доц. Дахненко В.Л.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Посилання на матеріал

Надсмольна вода (надсмольна аміачна вода)

Переробка надсмольної води є важливою задачею, адже спрямована на вирішення комплексу завдань:

  • захистити навколишнє середовище від шкідливих викидів;
  • отримують аміак, феноли, із подальшим їх використанням, а очищена вода використовується для гасіння коксу.

Особливо важливим є вилучення аміаку із коксового газу, адже у присутності кисню, водяної пари, сірководню й ціаністого водню в коксовому газі аміак виявляє сильну кородуючу дію на апаратуру й газопроводи; перешкоджаєвилучення бензольних вуглеводнів з коксового газу, адже викликає швидке руйнування структуриабсобційного масла, робить неможливим використання коксового газу як енергоносія, аджепри його спалюванні утворюються отруйні оксиди азоту.

Сучасні технологічні схеми переробки надсмольної води передбачають звичайно виділення леткого і зв’язаного аміаку, а також фенолів і періодичних сполук, що знаходяться у цих водах. Зокрема включає наступні технологічні операції: відгін з надсмольної води летучого аміаку у випарній колоні; знефенолювання води паровим методом; розкладання солей зв’язаного аміаку в реакторі розчином їдкого натру з утворенням фенолятів.

Технологічна схема переробки надсмольної аміачної води представлена на рисунку 1 і складається з випарної дистиляційної колони, реактора, відстійника та двох приколонків, з яких робочим є один.

MODERNIZATION OF WATER LINES PROCESSING NADSMOLNOYI

Надсмольна вода з відділу конденсації направляється в дефлегматор 1 для попереднього її нагріву до 70-90° С. За рахунок конденсації парів, що йдуть з випарної колони 2. Після дефлегматора над смольна вода поступає у випарну колону 2, в якій дистилюється водяною парою для виділення леткого аміаку. Паро-аміачна суміш з випарної колони з температурою 101-102°С надходить в дефлегматор.

Надсмольна вода після випарної колони поступає в проміжний збірник, з якого відцентровим насосом подається на установку знефенолювання, де проходить десорбція фенолів із води за допомогою водяної пари.

Знефенолена вода зі скрубера поступає в реактор 4, куди безперервно вводиться вапняне молоко для розкладання зв’язаних солей, а також гостра водяна пара.

Із реактора суміш над смольної води та вапняного молока поступає у відстійник 5 і далі в один з працюючих приколонників 3, в якому дистилюється за допомогою водяної пари.