Модернізація випарного апарату виготовлення щавлевої кислоти

В дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», на тему «Модернізація випарного апарату вiддiленявиготовлення щавлевої кислоти» проведено модернізацію установки випарювання щавлевої кислоти за рахунок вдосконалення конструкції випарного апарату з низхідною плівкою рідини. Проведена модернізація призвела до підвищення інтенсифікації процесу.

Технологічна схема

Тех схема

В дипломному проекті проведено опис технологічного процесу випарювання щавлевої кислоти, та розроблено апарат з низхідною плівкою рідини. Для цього апарата надані технічні характеристики та проведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкцій.

Розрахунки на міцність виконані згідно діючих державних та галузевих стандартів. Розроблено комп’ютерну програму для розрахунку товщини стінки циліндричноїобичайки.

Випарний апарат із низхідною плівкою рідини, складальне креслення

1A0

У повному обсязі розроблено рекомендації, щодо охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях, а також проведено аналіз щодо шкідливих і небезпечних факторів та їх попередження. В проекті наведено рекомендації щодо монтажу та експлуатації даних апаратів. Виконано розділ в якому описано технологію та проведено розрахунки технологічних режимів.

Сепаратор, складальне креслення

2A1

Розроблено систему автоматичного контролю та регулювання параметрів системи, з метою покращення умов надійного та зручного керування роботою установки.

Також, економічно обґрунтувано модернізацію фільтра магнітного в результаті якого визначено, що економічний ефект від модернізації  становить 328821грн/рік.

Графічна частина проекту включає складальні креслення технологічна схема установки – А1, схема автоматичного керування – А1, складальні креслення:

До складальних креслень складено специфікації. Креслення та специфікації виконані за допомогою програми «KOMPAS-3D V15», та відповідають вимогам ЄСКД.

За результатами роботи подано заявку на одержання патенту України на корисну модель та отримано позитивне рішення щодо патенту України на корисну модель.