Модернізація апарата для упарювання післяспиртової барди

УДК 676.024.741

Модернізація апарата для упарювання післяспиртової барди: Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»/НТУУ «КПІ»; Керівник  В.Л. Дахненко – К., 2016. –  153 с.: іл. Викон. – Є.А. Телестаков – Бібліогр.: 101 с.

Технологічна схема

04упаривания послеспиртовой барды

Дипломний проект включає розрахунково-пояснювальну записку, що складається з вступу, восьми розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Загальний обсяг роботи становить 153 с. основного тексту, 26 рисунків, 7 таблиць і 4 додатка.

Метою роботи є модернізація випарного апарата для упарювання післяспиртової барди.

Камера гріюча, складальне креслення

03Камера гріюча

Поставлена мета досягається шляхом встановлення конічних труб в гріючу камеру та виконанням розрахунків, що підтверджують працездатність та надійність конструкції. На основі отриманих результатів зроблено висновки. Наведено список використаної літератури.

Розрахунково-пояснювальна записка містить опис технологічного процесу упарювання післяспиртової барди та опис та обґрунтування випарного апарата для упарювання післяспиртової барди. Графічна частина проекту включає одне креслення формату А0, два креслення формату А1 та одне креслення формату А2, що містять: технологічну схему, складальне креслення випарного апарата та складальне креслення гріючої камери.