Випарний апарат для упарювання метанової бражки

УДК 66.045

Посилання на висновок.pdf.

“Випарний апарат для упарювання метанової бражки”. Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” / НТУУ “КПІ”; Керівник: В.Л. Дахненко – К.: 2016 – 132 с.: іл. – Відп. викон. Бишко М.А. –Бібліограф.: с.132.

Складальне креслення камери:

КАМЕРА

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” складається зі вступу, 8 розділів, висновків і додатків.Загальний обсяг роботи становить 132 сторінок основного тексту, 20 рисунків, 4 таблиці.

Технологічна схема:

Техсхема

Об’єкт проектування – випарний апарат, призначений для упарювання метанової бражки на лінії виробництва метанової бражки.

Предмет проектування – випарний апарат з падаючою плівкою для упарювання метанової бражки.

Мета роботи – розробка конкурентоспроможного випарного апарата, який би відповідав сучасним конструкціям даного типу випарників.

При конструюванні випарного апарата було зроблено патентний пошук, креслення виконані за допомогою графічного редактора АСКОН КОМПАС v.15. Наведений розрахунок товщини стінкиза допомогою програмування на мові QBasic. Результати розрахунків зведені в розрахунково-пояснювальну записку. Графічна частина представлена на двох кресленнях формату А1 та одному
кресленні формату А0. До складальних креслень розроблені специфікації.